DHC Label Software

DHC Label Software

ทาง ดีเอชซี เทรดดิ้ง ได้ร่วมมือกันกับ บริษัทอิสสระ ซึ่งเป็นบริษัทโปรมแกรมเมอร์แถวหน้าของประเทศไทย ในการคิดค้นซอฟแวร์ใหม่ๆ ที่จะนำมาช่วยจัดการงานในระบบหน่วยจ่ายกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปรแกรม “DHC Label Software” นี้ยังเป็นโปรแกรมที่วางฟรีให้กับหน่วยงานจ่ายกลางได้ใช้ เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ ทาง ดีเอชซีเทรดดิ้ง อยากเห็นหน่วยงาน  CSSD ของประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวไกล และสามารถยกระดับมาตรฐานขึ้นให้เท่าทันสากล

ข้อดีของระบบ DHC Label Software

1.ระบบการยิงบาร์โค้ด

สามารถใช้ปืนยิงบาร์โค้ดในการรับเข้า และจ่ายออกได้ โดยยิงชื่อผลิตภัณฑ์ และ ชื่อผู้ปฏิบัติงานได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวเดร็ว

3.ระบบโควต้าเพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย

โดยซอฟแวร์จะจดจำข้อมูลในการรับเข้าไว้ เช่น แผนก ชนิดเครื่องมือ จำนวน ผู้นำส่ง วันที่ และผู้รับเข้า และในขั้นตอนการจ่ายออก แต่ละแผนก จะเบิกได้เฉพาะเครื่องมือชนิดเดียวกับที่แผนกของตนนำมาส่ง และเบิกได้เท่ากับจำนวนที่นำมาส่งเท่านั้น

5.ระบบสรุปรายงานที่ครอบคลุม

มีสรุปรายงานการพิมพ์ การรับเข้า จ่ายออก เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ซึ่งจะทำให้ทราบได้ทันทีว่า บุคคลากรในหน่วยงานจ่ายกลางมีเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่ รวมทั้งสามารถสรุปข้อมูลเป็นกราฟเพื่อให้เข้าใจง่ายได้ด้วย

7.ระบบการตรวจสภาพเครื่องฆ่าเชื้อ

มีระบบการบันทึกการตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Bowie Dick Test) โดยเครื่องนึ่งที่ถูกตั้งค่าว่า ตรวจสภาพไม่ผ่าน จะไม่สามารถเลือกในขั้นตอนการพิมพ์ฉลากได้

9.ระบบคลังย่อย

โปรแกรม DHC Label Software นี้ สามารถประยุกต์ใช้กับแผนกที่ต้องการทำ Stock ของตนเองได้ เช่น แผนกห้องผ่าตัด หรือ OR ที่รับของเข้าจากแผนกจ่ายกลาง และต้องการส่งเครื่องมือนั้นต่ออกไปให้กับแผนกย่อย ของตนเอง ก็สามารถทำได้

2.ระบบคลัง ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถทำ Stock สินค้าได้ เสมือนคลังผลิตภัณฑ์ของหน่วยจ่ายกลาง ทำให้ตรวจนับจำนวนสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว

4.ระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสเตอไรด์

ทำให้หน่วยงานสารถทราบถึงต้นทุนของการทำงานที่แน่ชัดได้

6.ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุ

ไอคอนมุมขวาบน ในหน้าหลักของโปรมแกรม สามารถแจ้งเตือนถึงผลิตภัณฑ์หมดอายุได้ โดยจะแจ้งว่ามีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุในวันรุ่งขึ้นกี่รายการ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกออกไปจากหน่วยจ่ายกลาง

8.ระบบเชื่อมโยงได้ทุกแผนกทั้งโรงพยาบาล

หากแผนกอื่นๆในโรงพยาบาลมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสาย LAN ไว้ ก็จะสามารถเข้าไปดูโควต้าของแผนกตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ดูว่ามีส่งเครื่องมืออะไรไปบ้าง เครื่องมือใดสเตอไรด์เสร็จแล้ว และสามารถเบิกได้กี่ชิ้น แต่จะไม่สามารถเข้าไปข้องเกี่ยวกับการทำงานในส่วนอื่นได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายกับหน่วยงานจ่ายกลาง

10.สามารถออกแบบฉลากสติกเกอร์ได้ตามการใช้งาน